Strona główna Regulamin

REGULAMIN sklepu internetowego DLAKONI.pl (dalej: „Regulamin”)

 

 

1.  Dlakoni.pl

1.     Dlakoni.pl to sklep internetowy prowadzący sprzedaż wysyłkową smakołyków, ziół, suplementów, olei, lizawek i kosmetyków dla koni. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady działania sklepu internetowego www.dlakoni.pl (zwanego dalej: „Sklepem internetowym”) oraz zasady i warunki świadczenia przez Właściciela Sklepu internetowego usług elektronicznego prowadzenia konta klienta. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Właściciel świadczy na rzecz Klientów, usługi drogą elektroniczną oraz umożliwia zapoznanie się z ofertą, złożenie oferty i dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym.

2.           Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.dlakoni.pl/regulamin, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili (w szczególności w celu zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy).

 

2.  WŁAŚCICIEL SKLEPU INTERNETOWEGO

1.       Sklep internetowy dlakoni.pl jest prowadzony przez Czesławę Grycz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Equiart Czesława Grycz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Cegielnia 6, 42-282 Kruszyna,  NIP: 5262419694, REGON: 014986881 (zwanego dalej: „Właścicielem Sklepu internetowego”).

2.     Firma jest objęta nadzorem Inspektoratu Weterynarii i zarejestrowana jest pod numerem weterynaryjnym PL2404133P.

3.     Kontakt ze Sklepem internetowym dlakoni.pl możliwy jest poprzez:

o   podany wyżej adres korespondencyjny,

o   telefon kontaktowy: 606 947 566, w godzinach pracy (poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),

o   adres e-mail: info@dlakoni.pl

4. Konto bankowe Sklepu internetowego:

Nazwa: PKO BP S.A.
Numer konta:  48 1020 1169 0000 8102 0154 7967

 

3.  WARUNKI OGÓLNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Informacje o towarach podane na Stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne  oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi złożenie do dlakoni.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany w trakcie procesu zamówienia adres e-mail.
Zakazane jest dostarczanie przez klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez klienta Strony internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
6.     Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczonych na Stronie internetowej (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie internetowej sklepu w celach prezentacji towarów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Właściciela Sklepu internetowego a korzystanie z nich jest możliwe wyłącznie w celu prezentacji oferty Sklepu internetowego i za zgodą Właściciela Sklepu Internetowego wyrażoną na piśmie.

7.     Właściciel Sklepu internetowego dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Środowisko informatyczne w celu poprawnego działania Sklepu internetowego musi spełnić poniższe minimalne wymagania techniczne: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa w aktualnej wersji – zgodnie z zaleceniami dostawcy. Sklep internetowy może działać w ramach przeglądarek różnych dostawców, typu: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.

 

4.  CENY TOWARÓW 

 

1.               Wszystkie ceny towarów oferowanych na Stronie internetowej podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek 8% lub 23% podatku VAT). Cena każdego dostępnego w sklepie towaru jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. O kosztach dostawy, klient jest informowany na Stronie internetowej przy wyborze dostawy i składaniu zamówienia.

2.               Właściciel Sklepu internetowego udostępnia klientom następujące sposoby płatności za zamówione w Sklepie internetowym towary:

a.     płatność tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek Sklepu internetowego: 48 1020 1169 0000 8102 0154 7967 w banku PKO BP S.A. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sklepu internetowego. 

b.     płatności elektroniczne za pośrednictwem zewnętrznego serwisu płatności Regulamin24 poprzez szybkie przelewy online (Regulamin płatności znajduje się na stronie: www.przelewy24.pl). W tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sklep internetowy informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez klienta.

c.      płatność gotówką przy odbiorze, przy wyborze dostawy kurierem InPost.

d.      kody rabatowe działają tylko w sklepie on line na produkty nie będące w promocji. 


5.  ZAMAWIANIE TOWARU 

 

1.               Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są 24 godziny na dobę poprzez internetowy automatyczny system obsługi klienta.

2.               Zamówienie towaru następuje poprzez: dodanie go do koszyka, wypełnienie wskazanych na Stronie internetowej przy składaniu zamówienia formularzy danymi osobowymi klienta oznaczonymi jako obowiązkowe, wybierając sposób dostawy i płatności oraz poprzez zatwierdzenie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam» zakup z obowiązkiem zapłaty”. W celu złożenia i wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z prawem do odstąpienia od umowy. Klient ma możliwość dodania uwag do zamówienia. Każdorazowo klient informowany jest, za pomocą formularza, o łącznej cenie za towar, dostawę i innych dodatkowych kosztach, które zobowiązany jest ponieść w związku z umową sprzedaży. Klient przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany m.in. o:  głównych cechach towaru, łącznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami, możliwości odstąpienia od umowy.

3.               W przypadku problemów z dostępnością zamówionego towaru, klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie. Wówczas określony zostanie nowy termin dostarczenia towaru. Jeśli klient nie wyrazi zgody na zaproponowany nowy termin dostarczenia towaru, ma możliwość rezygnacji z ze złożonego zamówienia.

4.               Wycena i czas realizacji zamówień indywidualnych ustalane będą każdorazowo z zamawiającym.

5.               Brak wpłaty za złożone zamówienie, po 7 dniach powoduje jego automatyczne anulowanie


6.  REALIZACJA ZAMÓWIENIA I JEJ CZAS 

 

1.     Każde złożone zamówienie zostaje potwierdzone klientowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez klienta w procesie składania zamówienia adres poczty elektronicznej. Również tą drogą przekazywane są informacje o zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez klienta na koncie Sklepu internetowego. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email o otrzymaniu i realizacji zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy klientem a Właścicielem Sklepu internetowego.

2.     Warunkiem realizacji zamówienia przez Sklep internetowy jest uprzednie dokonanie zapłaty przez klienta w sposób określony w pkt 4 Regulaminu, jeśli klient wybrał sposób płatności z góry. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej umowy sprzedaży w terminie do 7 dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep internetowy.

3.     W przypadku niewywiązania się klienta z terminowego dokonania zapłaty w terminie wskazanym w pkt 2 powyżej, Sklep internetowy odstąpi od umowy sprzedaży i usunie zamówienie ze Sklepu internetowego, przesyłając klientowi stosowną informację pocztą e-mail.

4.     Czas realizacji zamówienia to od 1 do 3 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu 7 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy. Zamówienia, które wpłyną po godzinie 10-stej liczy się od dnia następnego.

5.     Wycena i czas realizacji zamówień indywidualnych (np. wysyłek zagranicznych) ustalane będą każdorazowo z zamawiającym klientem.

6.     Sklep internetowy informuje, że wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie internetowym są oznakowane adresem niniejszej Strony internetowej.

7.     W przypadku większego zamówienia przedstawiciel Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo kontaktu z zamawiającym klientem,  celem ustalenia terminu realizacji, który może odbiegać od terminów wskazanych w pkt 6.4 powyżej..

 

 

7. REJESTRACJA

1.     Do składania zamówień w Sklepie internetowym nie jest konieczne zakładanie konta klienta. Klient ma możliwość założenia konta, lecz nie jest to wymóg obowiązkowy.

2.     Aby założyć konto, klient zobowiązany jest dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji.

3.     W celu rejestracji, klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sklep internetowy i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez wybór funkcjonalności znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji klient ustala indywidualne hasło.

4.     Podczas rejestracji klient ma wybór celów, w jakich podane dane osobowe mają być przetwarzane, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Wyrażenie przez klienta zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach marketingowych, jest dobrowolne i nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia ze Sklepem internetowym, umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta klienta drogą elektroniczną. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta poprzez złożenie przez klienta stosownego oświadczenia i jego wysłanie tradycyjną korespondencją lub korespondencją e-mail, na adresy wskazane w pkt 2 Regulaminu.

5.     Po zatwierdzeniu i przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej klienta podany w formularzu rejestracyjnym zostaje wysłane potwierdzenie rejestracji w Sklepie internetowym. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta klienta, zaś klient ma możliwość dostępu do konta klienta, przeglądania historii zamówień, dokonywania zmian danych podanych podczas rejestracji, za wyjątkiem loginu.

6.     Zarówno klient, jak i Sklep internetowy może rozwiązać umowę o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta klienta w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy.

7.     Klient, który dokonał rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie drogą elektroniczą usługi prowadzenia konta klienta, poprzez wysłanie do Sklepu internetowego stosownego oświadczenia przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość umożliwiającego zapoznanie się z oświadczeniem woli klienta. Sklep internetowy wypowiada umowę o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta klienta poprzez wysłanie do klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta klienta musi zostać wysłane w terminie 14 dni przez planowaną datą usunięcia konta klienta.

8.     Sklep internetowy ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie drogą elektroniczą usługi prowadzenia konta klienta w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez klienta postanowień Regulaminu, oraz w przypadku gdy klient – pomimo skierowania do niego wezwania – nie zaprzestanie naruszeń w wyznaczonym terminie.


8.  KOSZTY WYSYŁKI I DOSTAWA TOWARÓW 

 

1.     Sklep internetowy zobowiązuje się dostarczyć towar będący przedmiotem umowy bez wad.

2.     Dostawa towarów do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszt przesyłki jest ważny w momencie złożenia zamówienia. Zamówiony towar dostarczany jest kurierem INPOST lub UPS.

3.     Koszty wysyłki są podane poniżej:

a)               Koszty wysyłki paczkomat INPOST – płatne z góry 15 PLN brutto (paczka max 41x38x64cm)

b)              Koszty wysyłki kurier INPOST – płatne z góry 17 PLN brutto (paczka do 30 kg, objętościowo nie większa niż 70x50x50cm lub produkty wymagające pojedynczego pakowania)

c)               Koszty wysyłki kurier INPOST – za pobraniem 20 PLN brutto (paczka do 30 kg, objętościowo nie większa niż 70x50x50cm lub produkty wymagające pojedynczego pakowania

d)              koszty wysyłki kurier UPS – płatne z góry 28 PLN brutto (paczka do 30 kg, objętościowo nie większa niż 70x50x50cm lub produkty wymagające pojedynczego pakowania).

4.               W przypadku zamówienia towarów o wartości powyżej 700 zł brutto, przesyłka kurierem Inpost jest DARMOWA. W niektórych przypadkach ze względów logistycznych istnieje możliwość skorzystania z innego przewoźnika niż podany w potwierdzeniu zamówienia, co wymaga uprzedniego uzgodnienia ze Sklepem internetowym.

5.               Zamówione towary są dostarczane do klienta, za pośrednictwem dostawcy, o którym mowa w pkt 2 powyżej, na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6.               Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

7.               W przypadku nieodebrania przez klienta przesyłki i jej zwrotu do Sklepu internetowego, Sklep internetowy skontaktuje się z klientem telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu uzgodnienia terminów i kosztów ponownego dostarczenia zamówionych towarów.

 

9.  WYSYŁKA ZAGRANICZNA I JEJ KOSZTY

Wycena i czas realizacji zamówień indywidualnych (np. wysyłek zagranicznych) ustalane będą każdorazowo z zamawiającym. W zapytaniu należy podać państwo, miasto, kod pocztowy oraz orientacyjną ilość zamawianego towaru.

 

10.  ZWROTY I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1.       Nie podlegają zwrotowi towary zamówione i dostarczone przez Sklep internetowy w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta),  a które to towary klient zamówił w Sklepie internetowym dlakoni.pl.

2.       W przypadku zakupu towarów innych niż wskazane w pkt 1 powyżej:

1)      Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2)      Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z formularza zwrotu dostępnego pod adresem:  https://www.dlakoni.pl/zwroty.

3)      Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

3.       Sklep internetowy z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4.       Do zwrotu, wraz z towarem należy dołączyć dowód zakupu, np. paragon, fakturę lub inny dowód zakupu, który jednoznacznie potwierdza, iż towar nabyto w sklepie dlakoni.pl (może to być np. wyciąg z konta potwierdzający płatność).

5.       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sklepu internetowego.

6.       W przypadku zwrotu, Sklep internetowy gwarantuje zwrot wpłaconej na jego rzecz kwoty za zakupiony towar. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Sklep internetowy nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrotu towaru, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.

7.       Klient ponosi  bezpośredni koszt zwrotu towaru oraz pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie wysyłanego towaru.

 

 

 11.  REKLAMACJE 

1.       Klientom będącym przedsiębiorcami przez co rozumie się osobę fizyczna, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,  nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.

2.       Wobec Klientów będących konsumentami lub przedsiębiorcami na prawach konsumenta, przez których rozumie się osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  Właściciel Sklepu internetowego jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową sprzedaży na zasadach określonych w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta. 

3.       Zgłoszenie reklamacyjne klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta może zgłosić samodzielnie lub skorzystać z formularza reklamacji dostępnego pod adresem: https://www.dlakoni.pl/reklamacje. Potwierdzenie przyjęcia informacji zawartych w zgłoszeniu reklamacyjnym zostanie przesłane w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej klienta.

4.       Reklamacje,  złożone pisemnie należy kierować na adres:

Equiart Czesława Grycz

Ul. Cegielnia 6, 42-282 Kruszyna

Celem rozpatrzenia reklamacji klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu (paragon lub fakturę (lub ich kopie) wraz z opisem przyczyn reklamacji. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 4 powyżej.

5.       dlakoni.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej prawidłowo wniesionej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

6.       W przypadku braków w reklamacji Sklep internetowy wezwie klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Termin do rozpatrzenia reklamacji, o którym mowa w pkt 5 powyżej, biegnie wówczas od dnia jej prawidłowego uzupełnienia.

7.       Sklep internetowy (poza produktami produkowanymi przez niego) -  nie jest producentem  towarów oferowanych na Stronie internetowej. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru. Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji klient może bezpośrednio zgłosić roszczenie do producenta wskazanego w dokumencie gwarancyjnym towaru. Każdorazowo informacja o objęciu towaru gwarancją podana jest przy opisie tegoż produktu w Sklepie internetowym. W celu egzekwowania praw wynikających z gwarancji należy postępować według informacji zawartych w karcie gwarancyjnej bądź informacjach dołączonych do towaru.

8.       Sklep internetowy nie wyraża zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, stosownie do treści przepisu art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.0.1823 ze zm.).  

 

12.  PARAGONY I FAKTURY

Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny, bądź faktura VAT.  
Klient pragnący otrzymać fakturę VAT, musi wybrać tę opcję podczas zakupu, wypełniając właściwe pola formularza danymi firmy/osoby, na którą ma zostać wystawiona faktura.

 

13.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, COOKIES, KLAUZULA INFORMACYJNA

 

1.       Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu internetowego - Czesława Grycz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Equiart Czesława Grycz, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:  ul. Cegielnia 6, 42-282 Kruszyna,  NIP: 5262419694, REGON: 014986881. W kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się bezpośrednio z Administratorem, wysyłając tradycyjną korespondencję oraz korespondencje e-mail, na adresy wskazane w pkt 2 Regulaminu.

2.       Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

a)        dane identyfikacyjne;

b)        dane kontaktowe, w tym numer telefonu i adres e-mail

c)         dane związane z realizacją usług, w tym historię transakcji oraz informacje o rachunku bankowym;

3.       Podstawą przetwarzania jest konieczność realizacji umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Strony internetowej, oraz umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz uzasadniony prawnie interes administratora w postaci możliwości ochrony i dochodzenia swoich praw, a także prowadzenie marketingu usług własnych (art. 6 ust. 1 lit f RODO). W przypadku danych podawanych fakultatywnie, podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

4.       Dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż będzie to niezbędne do celów, w których dane te będą przetwarzane, w tym dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a)           posprzedażowej obsługi klientów (np. rozpatrywania reklamacji) – do czasu przedawnienia roszczeń klientów wynikających z umowy,

b)          zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi – do czasu przedawnienia roszczeń Administratora,

c)           wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora, przy czym dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych Administrator przetwarzał będzie przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,

d)           dane osobowe pozyskane przez Administratora w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciw względem przetwarzania danych osobowych w tym celu, lub cofnięcia zgodę, jeżeli Administrator przetwarzał te dane na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub Administrator sam ustali, że dane osobowe podane przez klienta w tym celu się zdezaktualizowały.

5.               Dane osobowe mogą być powierzane podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – w szczególności dotyczy to obsługi finansowo-księgowej Sklepu internetowego, firm świadczących usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi hostingu oraz przechowywania danych w chmurze, operatorom pocztowym i kurierskim.

6.               Dane osobowe mogą podlegać procesowi profilowania, w tym automatycznego profilowania, z tym zastrzeżeniem, iż w konsekwencji tego profilowania nie będą podejmowane względem klienta żadne decyzje wpływające na zakres jego praw i wolności.

7.               Użytkownik  Strony internetowej w każdym czasie ma prawo do żądania:

a)         wglądu i sprostowania dotyczących go danych osobowych;

b)         sprzeciwu co do przetwarzania jego danych w określonym celu;

c)         wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;

d)         żądania usunięcia danych osobowych,

e)         żądania do przekazania dotyczących go danych osobowych wskazanemu administratorowi;

f)          złożenia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl)

8.     Podanie przez klienta danych osobowych w celu:

a)     wykonania umowy – jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy przez Administratora; jeżeli dane osobowe nie zostaną podane Administratorowi w tym celu, może on odmówić zawarcia umowy,

b)    marketingu bezpośredniego realizowanego poprzez wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kontaktowanie się przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – jest dobrowolne i wymaga zgody; niewyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w tym celu nie będzie miało wpływu na możliwość zawarcia umowy, niemniej Administrator nie będzie mógł przekazywać wymienionymi kanałami komunikacyjnymi informacji marketingowych, w szczególności o ofertach nowych produktów i usług, promocjach.

9.     Administrator w ramach Strony internetowej wykorzystuje pliki „cookies”, które podczas korzystania przez klientów ze strony internetowej Sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer Właściciela Sklepu internetowego na dysku twardym urządzenia końcowego klienta (np. komputera, smartphone-u, tabletu). Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych klienta oraz w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ma domyślnie ustawione akceptowanie przyjmowania plików „cookies”. Każdy klient może wyłączyć mechanizm "cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Właściciel Sklepu internetowego informuje, że wyłączenie mechanizmu "cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu internetowego.

10.  Pliki „cookies” są wykorzystywane na Stronie internetowej, do poniższych celów:

a) utrzymywanie sesji użytkownika na stronie po zalogowaniu, dzięki czemu nie ma konieczności podawania loginu i hasła na każdej podstronie, którą odwiedza klient. Plik "cookies" wykorzystywane do tego celu są przechowywane tylko do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Są automatycznie usuwane po jej zamknięciu.

b) umożliwienie funkcjonowania mechanizmu "koszyka sklepowego", który zapamiętuje produkty do niego dodane, bez konieczności ponownego ich dodawania do koszyka za każdym razem gdy użytkownik przechodzi na kolejną podstronę. Plik "cookies "wykorzystywane do tego celu mogą być przechowywane dłużej niż bieżąca sesja przeglądarki użytkownika aby móc zapamiętać i przywrócić w razie zamknięcia przeglądarki, produktów, które użytkownik dodał do koszyka.

c)  gromadzenie ogólnych, anonimowych statystyk zachowań użytkowników na stronie, w celu poprawy zawartości oraz funkcjonalności strony internetowej.

 

14. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM,

1.               Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2.               Sklep internetowy po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sklepu internetowego dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego towaru. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sklep internetowy ponawia wysyłkę zaproszenia.

3.               Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym dlakoni.pl.

4.               Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

5.               Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Właściciela Sklepu internetowego lub osób trzecich.

6.               Opinia może być wystawiona tylko co do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym dlakoni.pl. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sklep internetowy ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7.               Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Sklep internetowy uprawniony jest do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli:

a)     zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu usług o nowe usługi lub funkcjonalności;

b)     poprawę bezpieczeństwa Sklepu internetowego i jego klientów;

c)     zmianę danych administratora Sklepu internetowego  (np. zmianę firmy, znaków towarowych);

d)     zmian technologicznych w ramach Sklepu internetowego,

e)     zmian w polityce prywatności;

f)      modernizacji i ulepszeń;

g)     zmian cennika i warunków płatności na korzyść klientów;

h)     dostosowania się do wymogów prawnych;

i)       realizacji wytycznych i decyzji odpowiednich organów

2. Zmiana Regulaminu w zakresie innym niż wskazany w pkt 15.1 powyżej  możliwa jest po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie zmian z zachowaniem 7-dniowego uprzedzenia na podany w procesie zamówienia adres e-mail. Klient w takiej sytuacji w terminie 7 dni od poinformowania uprawniony jest do rozwiązania umowy bez ponoszenia odpowiedzialności kontraktowej, wysyłając stosowne oświadczenie na adres wskazany w pkt 2 Regulaminie tradycyjnie lub e-mail Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep internetowy do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, jak również Przedsiębiorców na prawach konsumenta, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o Prawach Konsumenta, oraz ustawy – Kodeks cywilny. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sklep internetowy.

4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

5, Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu internetowego.

6. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.